Palliatieve Zorg: Zorg Voor Mensen Die Niet Meer Beter ...  thumbnail

Palliatieve Zorg: Zorg Voor Mensen Die Niet Meer Beter ...

Published May 09, 24
5 min read


Diabetes type 2 wordt ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd en openbaart zich meestal pas later in het leven. De ziekte en het voorstadium ervan geven een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, blindheid, nierziekten en dementie. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Onderzoekers van het Erasmus MC berekenden voor het eerst in Europa het levenslange risico op diabetes

Mensen met een voorstadium van de ziekte hebben verhoogde bloedsuikerwaarden, maar weten dit vaak niet. Toch hebben 45 jarigen met het voorstadium van diabetes maar liefst 75 procent kans om diabetes te krijgen - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Bij ‘magere’ mensen met een BMI van minder dan 25 is het risico op de ziekte nog één op vijf

Vermoedelijk spelen erfelijke factoren en ongezonde voeding een rol. Uiteindelijk heeft de helft van de diabetespatiënten op gemiddelde leeftijd in de toekomst een behandeling met insuline nodig die de bloedsuikerspiegel verlaagt.” De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van het langlopende bevolkingsonderzoek Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) in Rotterdam (Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc). De ERGO-studie, internationaal ook wel bekend als de Rotterdam Study, volgt meer dan 15.000 ouderen in de Rotterdamse wijk Ommoord van 45 jaar en ouder

Deze deelnemers hadden geen diabetes of een voorstadium daarvan bij de start van deze studie. De publicatie in wetenschappelijk tijdschrift Lancet Diabetes & Endocrinology staat online gepubliceerd. www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(15)00362-9/abstract Promotie Mw. Romina J.G. Gentier, MSc - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. "UBB+1, an important switch in the onset of Alzheimer’s disease". De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie en wordt gekenmerkt door opstapeling van eiwitten in de hersenen

Zo werd ontdekt dat het UBB+1 eiwit een belangrijke rol speelt en dat dit mutante eiwit bij AD-patiënten opmerkelijk opgestapeld was in de ademhalingscentra van de hersenstam. Onderzoek van de ademhaling kan bij beginnende AD dus tot een eerdere diagnose leiden - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Ook zou het voorkomen van stapeling van dit eiwit een veelbelovende toepassing kunnen zijn om het proces te vertragen

Podcast Palliatieve Zorg

Momenteel wordt echter gedacht aan het omgekeerde: enzym remming, een strategie met tegenvallende resultaten. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Daarom stelt Gentier voor om ook het effect van enzym-activatie na te gaan. Slaap-waakritmestoornissen, zoals jetlag en ploegendienst, kunnen leiden tot slaperigheid en vermoeidheid, wat de kans op lichamelijk letsel op het werk kan vergroten. Gebrek aan slaap is een risicofactor voor gezondheidsproblemen zoals sterfte, diabetes, hartklachten en dementie

Een stof die alertheid bevordert is cafeïne. Als er echter teveel van gebruikt wordt geeft het bijwerkingen zoals spanning, stress en slaaponderbreking - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Door middel van een systematische review van gerandomiseerde studies is het effect van cafeïne op het voorkomen van lichamelijke ongevallen en het maken van fouten door ploegendienstwerkers en mensen met een jetlag onderzocht

Twee studies vergeleken het effect op fouten bij inname van cafeïne met respectievelijk het doen van een dutje, inname van modafinil of placebo. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Eén studie liet jonge proefpersonen 200 km autorijden en in de andere studie werden de deelnemers getest in een vluchtsimulator. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Er was een significante afname van fouten in de groep die cafeïne had gebruikt ten opzichte van placebo en het doen van een dutje, maar niet ten opzichte van inname van modafinilDe positieve effecten van cafeïne op foutenvermindering zijn gebaseerd op twee kleine studies. De resultaten kunnen beperkt vertaald worden naar ploegendienstwerkers of mensen met een jetlag, omdat het in de studies jonge vrijwilligers betrof of de studie in het laboratorium werd uitgevoerd. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Er blijft daarom enige onzekerheid. Bron: NTvG 2010;154(45) + FUS Artsen geven aan dat zij te weinig ervaring en tijd hebben om spirituele zorg aan het einde van het leven goed te kunnen verlenen

Dit concludeert specialist ouderengeneeskunde Marie-José Gijsberts: "zorgmedewerkers ondersteunen de verpleeghuisbewoners in hun spiritualiteit, maar het is lastig om hierbij met verschillende disciplines samen te werken." Gijsberts promoveert op 24 november bij VUmc - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Ongeveer een kwart van de Nederlanders overlijdt in een verpleeghuis. Zij zijn opgenomen met aandoeningen die niet te genezen zijn, zowel lichamelijke aandoeningen als dementie

Richtlijn Palliatieve ZorgDit houdt in dat er aandacht wordt besteed aan lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen. Gijsberts besloot om spirituele zorg aan het einde van het leven te onderzoeken, omdat dit tot op heden nog weinig is gebeurd. Marie-José Gijsberts onderscheidt drie dimensies van spiritualiteit aan het einde van het leven - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Als eerste spiritueel welbevinden, dit omvat onder andere vrede hebben met het naderende einde, je verbonden voelen met dierbaren, het afronden van het leven met aandacht voor onafgemaakte zaken en een gevoel van vervulling in je leven

Als derde spirituele coping, dit is de manier waarop iemand actief omgaat met spirituele problemen, bijvoorbeeld door iemand op te zoeken die met je wil praten over zingevingsvragen. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. "Uit ons onderzoek blijkt dat 51,6% van de artsen vond dat zij geen spirituele zorg hebben verleend, omdat zij er niet voor zijn opgeleid of er te weinig tijd voor hebben

Geestelijke verzorgers zijn de experts in spirituele zorgverlening, toch bleken zij in dit onderzoek niet betrokken bij de spirituele zorg aan het levenseinde. De geestelijke verzorgers hadden hun eigen werkzaamheden en zij werden niet gebeld als iemand terminaal was - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc. Gijsberts: "wel zien wij dat zorgmedewerkers de verpleeghuisbewoners ondersteunen in hun spiritualiteit, maar ook dat het lastig is voor verschillende professionele disciplines, zoals artsen, fysiotherapeuten, psychologen en logopedisten om samen te werken op het gebied van spirituele vragenHopelijk komt deze zorg in de toekomst steviger op de kaart. Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc." De zorg in de laatste levensfase van een patiënt kan in Nederland een stuk beter worden geregeld. Met die gedachte in het achterhoofd subsidieert ZonMw een flink aantal onderzoeken, zoals twee studies die begin volgend jaar van start gaan en waar zo’n 600 - Leerlijn palliatieve zorg - Wiki HOVUmc.000 euro in wordt gestopt

Latest Posts

Balans Tankpas

Published Jun 01, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
8 min read